Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története icon

Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat történeteНазваFerenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története
Сторінка1/13
Дата конвертації13.07.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Ferenczi Zoltán


A kolozsvári nyomdászat története


Kiadja
A Kolozsvári Keresk. és Iparkamara

Kolozsvár
Ajtai K. Albert magyar polgár könyvnyomdája, 1896.


TARTALOM

ELŐSZÓ. 3

I.
A HELTAI-NYOMDA IDŐSZAKA.
1550-1660. 5


I.
A KÖNYVNYOMTATÁS EREDETE. 5

II.
ID. HELTAI GÁSPÁR NYOMDÁJA.
1550-1574. 6

III.
A JEZSUITÁK NYOMDÁJA.
1581-1588. 13

IV.
A HELTAI-NYOMDA KÉSŐBBI SORSA.
1575-1660. 13

II.
A NYOMDÁSZAT, MINT MŰIPAR.
1669-1784. 21


I.
A REFORMÁTUSOK NYOMDÁJA.
1669-1694. 21

II.
A VERACIUS-TESTVÉREK NYOMDÁJA. 26

III.
TÓTFALUSI KIS MIKLÓS 26

IV.
ÖZV. LENGYEL ANDRÁSNÉ NYOMDÁJA.
1691-1703. 34

V.
AZ UNITÁRIUSOK NYOMDÁJA.
1696-1716. 35

VI.
A REFORMÁTUSOK NYOMDÁJA.
1702-1784. 37

VII.
A REF. KOLLEGIUM NYOMDÁJA.
1755-1785. 41

VIII.
A JEZSUITÁK NYOMDÁJA.
1727-1773. 45

III.
HANYATLÁS ÉS ÚJRAÉBREDÉS.
1785-1896. 47


I.
A JEZSUITÁK NYOMDÁJÁNAK SORSA.
1774-1829. 47

II.
A REF. KOLLEGIUM NYOMDÁJA.
1785-1886. 48

III.
HOCHMEISTER ÉS BARTH NYOMDÁI.
1790-1809. 52

IV.
A R. K. LYCEUM NYOMDÁJA.
1809-1883. 53

V.
A PETHE-, MÉHES-, OCSVAI-FÉLE NYOMDA.
1827-1849. 55

VI.
BR. WESSELÉNYI NYOMDÁJA.
1834-1835. 56

VII.
A GÁMÁN-FÉLE NYOMDA.
1860-. 57

VIII.
MAGYARY MIHÁLY NYOMDÁJA.
1880-. 57

IX.
A KELET NYOMDÁJA.
1880-1882. 58

X.
AJTAI K. ALBERT NYOMDÁJA.
1882-. 58

XI.
MEDERSCHITZKY JÓZSEF NYOMDÁJA.
1884. 58

XII.
LEHMANN V. SÁNDOR NYOMDÁJA.
1888-. 59

XIII.
A BURCKHÁRDT-GOMBOS-FÉLE NYOMDA.
1889-. 59ELŐSZÓ.


Midőn a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara felhívott, hogy az 1896-iki ezredéves kiállí­táson történelmi rendben mutassam be Kolozsvár nyomdászatának fejlődését s ezzel kapcso­latban legalább vázlatosan írjam meg történetét a maig ismert adatok alapján: erre egész örömmel vállalkoztam az idő rövidsége mellett is, a mit a netaláni hiányok mentségére meg kell említnem. Örömmel vállalkoztam több szempontból. Ugyanis módom nyilt ez által az er­délyi múzeum gazdag gyűjteményét a kiállításon némileg önállóan is szerepeltetni; de továbbá Kolozsvár történelmi multjának egyik legfényesebb s az egész haza színe előtt is méltán csodálatot keltő oldalát bemutatni, mely tanúságot tesz arról, hogy Kolozsvár nem egy csupán újabban mesterségesen alkotott mívelődési középpont, a minek ma sokan mondják; hanem oly mívelődési középpont, mely azzá lett a maga erején s magának egész hazánk művelődés­törté­netében halhatatlan érdemeket szerzett.

Ezt a tanúlságot nyujtja városunk nyomdászatának története és Szabó Károly nagy műve is a XVI-XVII. század könyvészetéről. Ugyanis 1711-ig az összes hazai nyomdák közűl itt jelent meg a legtöbb magyar nyelvű könyv, 327 mű. A Kolozsvárhoz legközelebb álló városokban, mint Debreczenben 262, Lőcsén 238, Nagy-Szombatban 144 s a többi városokban mind csak 100-an alól áll a kiadott magyar könyvek száma. Ezek szerint Kolozsvár e két század alatt ré­szint középpontja, részint közvetítője volt a magyar irodalom nagyobb részének. És jellem­ző körűlmény, hogy mig a többi városokban a nyomdászatban bizonyos egyoldalúság uralkodik, a mennyiben a debreczeni nyomda református, a lőcsei evangelicus; a kolozsvári nyomdák a XVI-XVII. században s utóbb is mindenik felekezet ügyét szolgálják.

Hozzá kell tenni ehhez azt, hogy Szabó Károly művének megjelenése után a Magyar Könyv­szemle 1886-ig újabb 300 addig ismeretlen magyar nyomtatványt ismertetett meg s ez adatok még 36 új adattal gyarapították a kolozsvári kiadványok sorát, melyekkel az összeg 363-ra emelkedik. Ez új fölfedezések csak megerősítik az elébb mondottakat; mert csupán két város­ra esik belőlök valamivel több: Lőcsére 49, N.-Szombatra 43. Ez az arány állandó az újabban fölfedezett régi hazai magyar nyomtatványokban is. De e mellett könnyű belátni azt is, hogy a sorozat mind maig hiányos. A Heltai-nyomda kiadványaiból 1600-60-ig oly csekély számú ismert, hogy ez mindenesetre csak kis része annak, a mi volt. Néha évek soráról egy kiad­vá­nyát sem ismerjük, noha tudjuk, hogy működött. Ugyanezt mondhatjuk a későbbi időkről is, t. i. hogy sorozatunk semmi esetre sem teljes, a mi ugyan a többi hazai nyomdákról is igaz, de aligha ilyen arányban.

A könyv tehát, mint kiadvány, de mint gyűjtés és gondos megőrzés tárgya, Kolozsvárt mindig elsőrangú, főszerepet játszott. Ez utóbbinak bizonyítékai városunk nagyon régi középiskolai könyvtárai, úgy hogy maig méltán érdemli meg a könyvek városa nevét. És méltó kiemelni, hogy midőn 1753 óta a szigorú könyvvizsgálat képében kormányunk gyámkodása a nyom­dákra is rátette elaltató kezét, Kolozsvárt is hanyatlott ugyan a nyomdászat főleg műipari részében; de sohasem volt kevesebb két nyomdánál s termelésök sem apadt. Úgy hogy 1805 táján, mely időről Beöthy azt jegyzi meg, hogy a szigorú censura miatt nyomdáink száma nagyon megfogyott s egész hazánkban alig volt több tíznél, Kolozsvárt felváltva két-három, sőt négy nyomda is működött.

Ezeket láttam szükségeseknek az előszóban pótlólag elmondani; melyek mellett meg kell még azt említenem, hogy szövegképeink legnagyobb részét a Beöthy Zsolt szerkesztésében meg­jelent Képes Magyar Irodalomtörténetből az Athenaeum bocsátotta rendelkezésünkre, kettőt közűlök dr. Gyalui Farkas úr szívességéből közlünk; a nyomdai kiállítás e mondhatni pompája pedig minden további szó nélkűl is dícséri a nyomdát, mely az egyszerű tudományos czélú munkát a kiállítás által valódi díszművé tette s ez által is tanúbizonyságot tett a nyomdászat mai fejlett állásáról Kolozsvárt.

Végűl meleg köszönetemet fejezem ki a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara áldozat­készségéért, hogy e mű megjelenését lehetővé tette s főleg titkára, Gámán Zsigmond úrnak, kinek fáradozásai első sorban folytak be arra, hogy nyomdászatunk fejlődésének millenáris kiállításunkon bemutatása és történetének megírása lehetővé vált.

Kolozsvárt, 1896 április hó.

Szerző


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Схожі:

Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története iconKolozsvári Grandpierre Emil a lóvátett sárkány

Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története iconPetrus abaelardus szerencsétlenségeim töRTÉnete

Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története iconZoltan Luttenberger

Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története iconA halmaji, gibárti és szikszói bor családok töRTÉnete

Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története iconA halmaji, gibárti és szikszói bor családok töRTÉnete

Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története iconSomlyó Zoltán összes költeménye

Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története iconKenyeres zoltán megtöRTÉnt szövegek

Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története iconÁngyán József – Menyhért Zoltán

Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története iconDinók Zoltán 29 vers tartalom

Ferenczi Zoltán a kolozsvári nyomdászat története iconDinók Zoltán 29 vers tartalom

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©www.sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов